No.
1
Tonic Sol-fa

d: t: l: s: m; re, m; re, m:-
d: t: l: s: f; s,
f; m, f:-
r: d: t: s: se: l: d:-
t: l: t: d; l,
t; l, t; d, r:-

d: t: l: s: m; re,
m; re, m:-
d: t: d: de: r:-:-
r: m: r: l:
d: t: l:
s. l. m. 7 r. 7 d:-:-

Ṣọra Gbadu’a
li akọle wa,
Ṣọra Gbadu’a
lati pade Krist
O npada bọ, gbadura
Ki O le ba ọ
n'imura silẹ

Ṣọ ‘wa
on ‘ṣe rẹ
lojojumọ
Gbadua f’ẹlomi
Awa yo si
ni ‘ṣẹgun
Bi a ba gbadua

Yoruba