No.
5
Tonic Sol-fa

m: s: d: m: f:. m.
m:-: r:-:
r: s: t: r:- m:
d:- r: m:-:
f: l: d: f: s: f:
m:-: d:-:
r: m: f: m:- r: d:-:-:-

Gbadura
l’owurọ kutu
Gbadura li ọsan
gangan
Gbadura nigba aṣalẹ
Yo f’ọkan rẹ layọ

Yoruba