No.
7
Tonic Sol-fa

s:- m: s: l:- f:-
t; t, t; d, r:-
d; d, d; r, m:-
s:- m: s: l:- f:-
t: t; d, r:
m; r, d:-:-

Mo mba Jesu rin
Li ojojumọ,
l’ọna mi gbogbo
Mo mba Jesu rin
Mo mba Jesu
nikan rin

Yoruba