No.
8
Tonic Sol-fa

s. l. s: s. l. s:
m. r. d: l. d: 7
s. l. s: s. l. s:
m. r. r. m. fe. s:.
s. l. s: s. l. s:
m. r. d. l. t. d.
r. m. f. s. d:
m. f. m: r. d:-:.

Mo layọ, mo layọ
n’nu Jesu loni
O s’ọkan mi dọtun
O ko ẹṣẹ mi lọ
Mo nkọrin iṣẹgun
li ọna mi gbogbo
‘Tori mo layọ
n’nu Jesu loni

Yoruba