No.
11
Tonic Sol-fa

s. l. d:
d; d, l, s;
d. d. r:
r; m, r, d;
d. r. m:
m; m, r, d;
l. l. s; s, d. r. d:

Igbagbọ
aiyebaiye
(3ce)
O dara fun
mi pẹlu

Yoruba