No.
12
Tonic Sol-fa

m. r. d. l. d:-
d. r. d. m. d:-:
d. r. r. r; r, r.
f. m. r. m:-.
m. r. d. l. d:-
d. r. d. m. d:-:
d. r. r. r; r, r.
f. m. r. d:-.

Kristi mo fẹ Ọ
Kristi mo fẹ Ọ
Ngo fẹ Ọ
ni gbogbo
ọjọ mi (2ce)

Yoruba